Open deze pagina op je mobiel en installeer onze gratis app. ×

Algemene voorwaarden

Algemene verhuur voorwaarden boot verhuur KoningteRijk B.V.

Locatie: Boatrental Giethoorn & Hotel De Pergola (KVK 64858839 - BTW 8558.80.697.B.01)
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
 1. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een consument een overeenkomst sluit voor het ter beschikking stellen van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs.
 2. Consument: een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor het gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
 3. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder 1 en 2 omschreven.
 4. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een vaartuig dat is bestemd voor vrijetijdsbesteding.
 5. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling een vaartuig zonder of met bemanning in gebruik te geven aan de consument.
 6. Elektronisch: per e-mail of website.
 7. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.
 8. Schipper: de persoon die het vaartuig bestuurd.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere tot stand gekomen overeenkomst van ondernemers en consumenten inzake scheepsverhuur/verhuur.
ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE
 1. Ondernemers doen mondeling, schriftelijk of elektronisch een aanbod.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en vermeldt in ieder geval:
  1. de huurperiode en het bootverhuur bedrijf van afvaart/aankomst;
  2. de huursom met eventueel bijkomende kosten en betalingswijze;
  3. de hoogte van het eigen risico van de verzekering (€150,-);
  4. de annuleringsregeling.
 3. D.m.v. het aangaan van de huurovereenkomst gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden zoals te vinden op de website van Boatrental-Giethoorn.eu.
ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
 1. Er is sprake van een (huur)overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.
 2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
ARTIKEL 5 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
 1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af: – welke huurprijs en eventuele extra kosten de consument moet betalen; en – of de ondernemer de prijs tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 2. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.
ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Gemaakte reserveringen langer dan 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode dienen uiterlijk 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode voldaan te zijn.
 2. Gemaakte reserveringen < 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode dienen per direct voldaan te worden.
 3. Bij niet tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd om de reservering te laten vervallen.
 4. De verhuurder behoudt zich in geval van wanprestatie door de consument het recht voor op schade vergoeding, door verhuurder geleden vanwege deze wanprestatie.
 5. In alle gevallen geeft de ondernemer het vaartuig slechts af na ontvangst van de huurbetaling
ARTIKEL 7 – ANNULERING
 1. Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten. Als de consument annuleert, kan de ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
  1. 25% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode;
  2. 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 weken vóór aanvang van de huurperiode;
  3. 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 48 uur vóór aanvang van de huurperiode of op de ingangsdatum van de huurperiode.
 2. Als de consument een huurovereenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee akkoord gaat, is de consument wijzigingskosten verschuldigd. Deze wijzigingskosten bedragen 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 10,00 en een maximum van € 25,00.
ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
 1. Bij aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer de boot ter beschikking aan de consument. De ondernemer zorgt ervoor dat het bootje in goede staat verkeert, aan het beoogde doel kan voldoen en dat het is uitgerust met passende veiligheidsuitrusting passend bij het afgesproken vaargebied.
 2. De ondernemer is verplicht het bootje ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het vaargebied dat de ondernemer en de consument zijn overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in lijn is met de waarde van het gehuurde bootje.
ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
 1. Consumenten moeten voldoende vaarvaardigheid hebben. Indien de consument niet in het bezit is van het betreffende CWO-diploma (Bestuursdienst Watersport) of gelijkwaardig (naar keuze van de ondernemer), dient hij in ieder geval 18 jaar te zijn. De leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet voor open zeil- en/of motorboten.
 2. De consument moet ervoor zorgen dat de schipper die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van gebruik van alcohol en/of drugs.
 3. Consumenten dienen zich te houden aan de instructies van de ondernemer om het schip te beschermen en de rechten van de ondernemer te handhaven. Hieronder valt ook het verbod om te varen of terug te keren naar de terminal, en het bevel om vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig drank- en/of drugsgebruik direct naar een door de ondernemer te bepalen ligplaats te varen.
 4. D.m.v. afvaart stemt de consument in met de staat van de boot.
 5. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 6. Aan het eind van de overeengekomen huurperiode legt de consument de boot terug in de haven en plek waar vandaan hij afgevaren is. (Indien dit niet mogelijk is dient de consument de ondernemen hier van direct telefonisch op de hoogte te stellen.)
 7. Als de consument reparaties wil laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de ondernemer.
 8. De consument moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de ondernemer melden. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden.
ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
 1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd.
 2. Wanneer de exploitant van Boatrental-Giethoorn.eu (KoningteRijk B.V.) aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door een consument zal KoningteRijk B.V. deze schade op haar beurt verhalen op de consument.
 3. De consument is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als: – hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de ondernemer is overeengekomen (de op locatie beschikbare plattegrond); en/of – hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de rechten van de ondernemer.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een aan de ondernemer toe te rekenen gebrek aan het verhuurde vaartuig.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de consument tijdens de huur periode.
ARTIKEL 11 – NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST
 1. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de consument al heeft betaald.
 2. Als de consument het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft de ondernemer recht op een boete van € 190,-, evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van overdracht niet aan de consument kan worden toegerekend.
 3. Als de consument het vaartuig niet in dezelfde staat achterlaat op de vertrek locatie als waarin hij het heeft ontvangen/opgehaald, heeft de ondernemer het recht om het vaartuig op kosten van de consument in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij ook doen als de consument zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen in artikel 9 van deze voorwaarden. De consument hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 3.
ARTIKEL 12 – KLACHTEN
 1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.
 2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per email aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen en voor afvaart. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.
 3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.
ARTIKEL 13 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten nadele zijn van de consument en moeten ofwel schriftelijk ofwel op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.
Spelregels op het water
 1. Het slepen en/of duwen van andere vaartuigen is niet toegestaan.
 2. Het compartiment waarin de accu`s staan mag niet geopend worden en/of gebruikt worden om persoonlijke spullen in op te bergen.
 3. In geval van pech dient de verhuurder direct ingelicht te worden.
 4. Het wordt aangeraden om tijdens het zwemmen gebruik te maken van zwemschoenen.
 5. Vuil in de schroef dient de bestuurder van de boot zelf te verwijderen. Hiervoor dient wel het contact op “uit” gezet te worden en de sleutel uit het contact verwijderd te worden.
Verkeersregels op het water
 1. De huurder is gebonden aan de geldende verkeersregels.
 2. De maximale vaarsnelheid in de oude kern van Giethoorn is 6km/h.
 3. De minimum leeftijd om een motorvaartuig te besturen is 18 jaar.
 4. Tussen paal 5 en paal 1 in de dorpsgracht is het éénrichtingsverkeer.
 5. Het verkeer in de dorpsgracht heeft voorrang op de zijvaarten.
 6. Rondvaartboten en zeilboten hebben altijd en overal voorrang, ook als deze een bijzondere manoeuvre maken.